Origenes (/ˈɒrɪdʒən/; tiếng Hy Lạp: Ὠριγένης, Ōrigénēs), hoặc Origenes Adamantius (Ὠριγένης Ἀδαμάντιος, Ōrigénēs Adamántios; 184/185 – 253/254),[1] là một học giả thần học giai đoạn

Read More